Trình tự luyện tập trong Dương gia Thái cực quyền

đăng 04:11 23 thg 9, 2011 bởi Tran Duc

 

 Luyện thể để cố tinh. (Tức bàn giá tử, người học được hướng dẫn luyện tập thủ nhãn, thân, pháp, bộ, thành tượng, tiêu phí công sức; cụ thể hồi thứ, căn cứ vào trình độ của người học, có thể chia thành 6 đến 9 bậc, từ thô mà đần đạt tinh theo qui phạm, từng bước thực hiện tốt căn bản. Làm cho gân cơ và kinh lạc mềm mại, tăng cường hòa thuận cùng đàn lực. Về phương diện khớp, tăng cường hoạt lực và nhẫn độ. Phương diện hệ thống xương tăng cường độ vững chắc, tinh đủ tủy mãn.

Xem tiếp